Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Положення про УОКТМС

Дата: 30.07.2021 11:03
Кількість переглядів: 551

ПОЛОЖЕННЯ

про управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області (надалі – Управління) є структурним підрозділом Юнаківської сільської ради, створюється Юнаківською сільською радою, підзвітне і підконтрольне сільській раді, виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольне відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, розпорядженнями та наказами голови Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області, цим Положенням та іншими законодавчими та нормативними актами України.

1.3. Структура та чисельність Управління затверджується сільською радою.

1.4. Посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.

1.5. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.6. Повна назва: Управління освіти, культури, туризму молоді та спорту Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області. Скорочена назва – УОКТМС ЮСР СР СО.

Юридична адреса: Сумська обл., Сумський р-н, с. Юнаківка, вул. Новоселиця, 3.

Фактична адреса: Сумська обл., Сумський р-н, с. Кияниця, вул. Центральна 9.

2. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Метою Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту, Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері освіти, культури, туризму збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного освітнього та мистецького середовища задля розвитку культурного, туристичного розвитку Юнаківської об’єднаної територіальної громади та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури та спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Управління є:

3.1. Реалізація державної політики в галузі освіти з питань культури, туризму, фізичної культури та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища громади.

3.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування свідомої громадянської позиції підростаючого покоління, гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

3.3. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей та можливостей.

3.4. Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади та забезпечення рівного доступу до освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації навчання у закладах загальної середньої освіти у класах за інклюзивною формою.

3.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист молоді, дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти.

3.6. На правах уповноваженої особи здійснює управління закладами освіти, культури та спорту, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цих закладів, організовує їх матеріально-фінансове, кадрове і науково-методичне забезпечення.

3.7. Аналіз стану освіти, культури, туризму та спорту в громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти, культури, туризму та організація виконання зазначених програм.

3.8. Відстеження за дотриманням законодавства з питань освіти, виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти всіма закладами освіти, розташованими на території громади, незалежно від форм власності.

3.10. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді.

3.11. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади.

3.12. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед дітей та учнівської молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

3.13. Сприяння розвитку самоврядування у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та культури.

3.14. Створення у межах своїх повноважень умов для забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу та працівників закладів освіти, культури громади.

3.15. Сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні та на території громади.

3.16. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

3.17. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту.

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює керівництво закладами освіти, закладами культури та спорту громади, що є комунальною власністю та належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

4.2. Сприяє розвитку мережі закладів освіти, культури та спорту, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації чи ліквідації відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб.

4.3. У разі ліквідації у встановленому законодавством порядку підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів освіти.

4.4. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян.

4.5. Здійснює координацію дій педагогічних, виробничих колективів та колективів закладів та установ культури, громадськості з питань навчання і виховання дітей.

4.6. Контролює закріплення територій обслуговування за закладами дошкільної, загальної середньої освіти та організацію обліку дітей і підлітків віком від 2 до 18 років й обліку руху учнів у закладах загальної середньої освіти.

4.7. Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, молоді та спорту, культури і туризму, Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.

4.8. Забезпечує охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку та здійснює контроль за виконанням вимоги щодо отримання ними повної загальної середньої освіти.

4.9. Вивчає потреби та створює умови для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами шляхом відкриття класів з інклюзивною формою навчання.

4.10. Вивчає потреби та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з денною, заочною формою навчання при закладах загальної середньої освіти та створення умов відповідно до запитів для прискореного отримання повної загальної середньої освіти, навчання за дистанційною формою, складання іспитів екстерном.

4.11. Здійснює заходи для забезпечення громади закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організації їхнього навчально-методичного та інформаційного забезпечення.

4.12. Організовує забезпечення потреби учнів закладів базової та повної загальної середньої освіти у допрофільній підготовці та профільному навчанні на базі закладів загальної середньої освіти.

4. 13. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення олімпіад, змагань, конкурсів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів з підвищення культурно-освітнього та загального рівнів розвитку дітей і молоді, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і культури.

4.14. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ, службою у справах дітей та сім’ї у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

4.15. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

4.16. Сприяє організації безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і у зворотному напрямі учнів (вихованців), які проживають на території громади на відстані понад три кілометри від закладу освіти.

4.17. Здійснює спільно з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, проведенням заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

4.18. Забезпечує організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади.

4.19. Прогнозує потреби громади у педагогічних працівниках, працівниках культури і спеціалістах, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників, аналізує стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти.

4.20. Проводить атестацію педагогічних працівників, працівників культури і керівних кадрів закладів освіти та культури комунальної форми власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах компетенції.

4.21. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та працівників культури.

4.22. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти та культури.

4.23. Організовує підготовку закладів дошкільної. загальної середньої та позашкільної освіти до нового навчального року. Сприяє підготовці до роботи в осінньо-зимовий період закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та культури.

4.24. Координує роботу щодо формування закладами освіти замовлення на відбір підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури.

4.25. Формує замовлення на виготовлення документів про освіту та забезпечує ними заклади освіти.

4.26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.27. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці.

4.28. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, що належать Управлінню.

4.29. Забезпечує захист персональних даних.

4.30. Забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління освіти, культури, туризму. молоді та спорту Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.

4.31. Забезпечує у закладах освіти та культури організацію роботи з фізичного та військово-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

4.32. Розробляє і подає на розгляд сесії сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, культури, туризму, розвиток фізичної культури та спорту.

4.33. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань культури, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

4.34. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

4.35. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки культури, розвитку фізичної культури та спорту.

4.36. Організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, культури та інших працівників.

4.37. Погоджує штатні розписи підпорядкованих закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, культури. фізичної культури та спорту.

4.38. Вивчає соціально-економічні та освітні потреби та вносить пропозиції при наявності необхідної матеріально-технічної, методичної бази, педагогічних кадрів щодо створення міжшкільних об’єднань, майстерень.

4.39. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України та актів законодавства щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у школах рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах освіти.

4.40. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають на території громади.

4.41. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні плани і програми, аналізує та погоджує робочі освітні плани закладів загальної середньої освіти; вносить пропозиції щодо запровадження експериментальних освітніх планів і програм.

4.42. Здійснює контроль за дотриманням закладами освіти Державних стандартів щодо змісту, рівня і обсягу наданих освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.43. Впроваджує в практику роботи закладів загальної середньої освіти освітні та наукові програми відродження та розвитку культури і традицій українського народу та національних меншин України, виховання патріотизму.

4.44. Координує роботу щодо здійснення у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів.

4.45. Забезпечує функціонування психологічної служби в закладах освіти громади.

4.46. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.47. Сприяє наданню працівникам закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту пільг, передбачених законодавством, реалізує заходи щодо соціального захисту.

4.48. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, культури, фізичної культури та спорту надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.49. Готує проекти рішень про закріплення закладами за дошкільної, загальної середньої освіти та культури території обов’язкового обслуговування населення.

4.50. Розробляє порядок про дослідження діяльності закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту, що належать до сфери управління та здійснює моніторинг їх діяльності.

4.51. Створює комісії для проведення дослідження (моніторингу) діяльності та здійснення моніторинг, до складу яких залучає працівників Управління, закладів освіти, громадськості (за згодою).

4.52. Здійснює поточне і перспективне планування проведення моніторингу з визначенням періодичності та черговості форм досліджень.

4.53. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізичної культури та спорту в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації, формування банку даних.

4.54. Проводить експертну оцінку статутів закладів освіти, культури, фізичної культури та спорту комунальної форми власності, їх підготовку для реєстрації.

4.55. Здійснює інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти, культури, туризму, фізичної культури та спорту в громаді (не рідше ніж один раз на рік).

4.56. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з питань освітньої політики, позашкільної освіти, виховної роботи в громаді, використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

4.57. Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, їх відпочинку та дозвілля, забезпечує виконання програм.

4.58. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Юнаківської сільської ради.

4.59. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в освіті, культурі та спорті.

4.60. Забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу.

4.61. Забезпечує здійснення міжнародного співробітництва.

4.62. Виконує програми і здійснює заходи, спрямовані на забезпечення соціального та правового захисту працівників, розвитку культури, туризму, фізичної культури та спорту.

4.63. Сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань культури, туризму, фізичної культури та спорту.

4.64. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд сільської ради.

4.65. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання проблем освіти, культури, фізичної культури та спорту.

4.66. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та культурному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей.

4.67. Затверджує положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту та інших видатків не заборонених чинним законодавством.

4.68. Комплектує склад збірних команд громади за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

4.69. Організовує здійснення контролю за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління об’єднаної територіальної громади, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

4.70. Організовує проведення серед населення громади інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

4.71. Сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних закладів.

4.72. Сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини.

4.73. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та охорони культурної спадщини.

4.75. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

5. ПРАВА

5.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, культури, туризму, фізичної культури та спорту щодо розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

5.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти,  культури та спорту всіх типів і форм власності відповідно до чинного законодавства.

5.3. Проводити в установленому порядку наради, семінари, круглі столи та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи сільської ради у галузі освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

5.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органу місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.7. Скликати щороку конференції педагогічних працівників, працівників галузі культури, туризму та спорту, проводити семінари, наради, круглі столи керівників закладів освіти, культури та спорту з питань, що належать до його компетенції.

5.8. Вносити голові сільської ради пропозиції щодо фінансування закладів освіти, культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої, культурної, туристичної галузі громади.

5.9. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників закладів освіти, культури та спорту, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.10. Вносити органу місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, культури та спорту. Брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої, культурної, туристичної та спортивної галузей громади.

5.11. Вносити в установленому порядку пропозиції до Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області щодо удосконалення роботи у галузі освіти, культури, туризму та спорту.

5.12. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.13. Взаємодіяти у процесі виконання покладених на нього завдань з іншими підрозділами Юнаківської сільської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержувати від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. СТРУКТУРА

6.1. Штатний розпис Управління затверджується у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням сільської ради.

6.2. Працівники Управління - посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду розпорядженням сільського голови після участі у конкурсі. Звільняються з посади наказом начальника Управління.

6.3. Працівники Управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування, призначаються та звільняються з посади наказом начальника управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

6.4. При Управлінні може створюватися ради керівників навчальних закладів та закладів культури, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості.

6.5. При управлінні освіти, культури, туризму, молоді та спорту може створюватися колегія. Склад колегії затверджується сільським головою за поданням начальника відділу.

6.6. Для забезпечення виконання своїх функцій при управлінні освіти, культури, туризму, молоді та спорту можуть створюватися інші структурні підрозділи відповідно до діючого законодавства.

7. КЕРІВНИЦТВО

7.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

7.2. Начальник Управління:

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.

7.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

7.2.3. Діє без доручення від імені Управління, представляє його інтереси в органах, установах та організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

7.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

7.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників Управління та визначає ступінь їх відповідальності.

7.2.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузей освіти, культури, туризму

7.2.7. Застосовує заохочення, притягує до дисциплінарної відповідальності працівників Управління, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління в порядку, згідно вимог чинного трудового законодавства.

7.2.8. Призначає та звільняє з посад, в порядку згідно вимог чинного законодавства керівників закладів освіти, культури, та інших підпорядкованих установ, відповідно до діючого законодавства, застосовує заходи заохочення та дисциплінарних стягнень до таких керівників.

7.2.9. Звітує про роботу Управління перед Юнаківською сільською радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у будь-який час.

7.2.10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сільської ради, її виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проекти відповідних рішень виконавчого комітету та сільської ради.

7.2.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти, культури.

7.2.12. Подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

7.2.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого сільським головою кошторису.

7.2.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

7.2.15. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.2.16. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

7.2.17. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

7.3. Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Управління.

8. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Управління фінансується за рахунок коштів бюджету Юнаківської сільської ради, які виділені на його утримання.

8.2. Джерелами фінансування Управління є: кошти бюджету громади; інші кошти, передані Управлінню згідно з чинним законодавством.

8.3. Майно, яке знаходиться на балансі управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту є комунальною власністю Юнаківської сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Управління.

8.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Управління проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація і реорганізація Управління здійснюється за рішенням Юнаківської сільської ради у встановленому законом порядку.

9.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь