Юнаківська громада

Сумська область, Сумський район

Регламент Юнаківської сільської ради

Затверджено рішенням І сесії VІІІ скликання

від 24.11.2020р. зі змінами від 24.12.2020, 05.08.2021

 

РЕГЛАМЕНТ

роботи Юнаківської сільської ради
Сумського району Сумської області
восьмого скликання

 

Розділ 1. Загальні положення та правові засади діяльності

Юнаківської сільської  ради восьмого скликання

 

 1. Юнаківська сільська рада восьмого скликання - представницький орган місцевого самоврядування. Юнаківська сільська рада (далі по тексту - сільська рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє об’єднану територіальну громаду сіл: Басівка, Локня, Новеньке Басівської сільської ради, сіл Яблунівка, Корчаківка, Нова Січ, Храпівщина та селищ Кияниця, Іволжанське, Мар'їне, Варачине, Мала Корчаківка Кияницької сільської ради, село Могриця Могрицької сільської ради, сіл Юнаківка, Садки Юнаківської сільської  Сумського району Сумської області та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами.
 2. Кількісний склад сільської ради.

Загальний (кількісний) склад сільської ради становить 22 (двадцять два) депутати.

 1. Повноважність сільської ради.

Сільська рада є повноважною, якщо обрано не менш як дві третини депутатів від загального (кількісного) складу ради, повноваження яких визнано сільською виборчою комісією. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів сільська рада є повноважною за наявності більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради.

 1. Строк повноважень сільської ради.

 Строк повноважень сільської ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської ради має наслідком припинення повноважень депутатів сільської ради.

 1. Повноваження сільської ради.

Сільська рада розглядає і приймає рішення з питань, віднесених до відання представницьких органів місцевого самоврядування керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» іншими законами.

 1. Акти сільської ради.

Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 1. Обов'язковість рішень сільської ради.

Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання сільським головою, секретарем, депутатами, постійними комісіями і виконавчими органами сільської ради, усіма розташованими в селі органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

 1. Обов'язковість законних вимог сільської ради та її органів.

На вимогу сільської ради та створених нею органів керівники розташованих або зареєстрованих у місті підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на пленарне засідання ради або засідання її органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради, та відповідей на запити депутатів.

 1. Сільська рада - юридична особа.

Сільська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

 

Розділ 2. Організація роботи сільської ради

 1. Порядок діяльності сільської ради.

Порядок діяльності сільської ради визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими нормативно-правовими актами, Статутом та цим Регламентом.

 1. Форми роботи сільської ради.

Основна форма роботи сільської ради - сесія, яка складається з пленарних засідань сільської ради та засідань постійних комісій сільської ради. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених сільською радою органів, загальні збори депутатів, засідання депутатських груп, засідання погоджувальної ради депутатських груп.

 1. Планування роботи сільської ради.

Сільська рада проводить свою роботу за планом. Плани сільської ради складаються на рік, попередньо обговорюються на засіданнях постійних комісій та затверджуються радою на її пленарному засіданні.

 1. Внесення пропозицій до планів роботи сільської ради.

Пропозиції до плану роботи сільською ради можуть вносити: сільський голова, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи і фракції, виконавчий комітет сільської ради та загальні збори громадян. Пропозиції до плану роботи сільської ради подаються не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року секретарю ради, який після узагальнення організовує підготовку відповідного проекту рішення, попередній його розгляд у постійних комісіях. Проект рішення на розгляд сільської ради вносить сільський голова або за його дорученням секретар сільської ради.

 1. Виконання плану роботи сільської ради.

Організацію виконання плану роботи сільської ради здійснює секретар сільської ради. По закінченню року на черговій сесії секретар сільської ради доповідає раді про виконання плану роботи. У випадку, якщо який-небудь пункт плану роботи сільської ради не виконано, рада приймає відповідне рішення про перенесення терміну його виконання або про вилучення з плану роботи.

 1. Контроль за виконанням рішень сільської ради.

Контроль за виконанням рішень сільської ради покладається на постійні комісії, що визначається окремим пунктом у прийнятих рішеннях. Організаційну і методичну роботу щодо здійснення контролю постійними комісіями за виконанням рішень сільської ради забезпечує секретар сільської ради.

 

Розділ 3. Підготовка питань і попередній їх розгляд у сільській раді.

 1. Суб'єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд сільської ради (ініціатори). Пропозиції щодо питань на розгляд у сільській раді можуть вносити:

- сільський голова;

- постійні депутатські комісії;

- депутат (депутати);

- виконавчий комітет сільської ради;

- загальні збори громадян.

 1. Процедура розгляду питань у сільській раді.

 Процедура розгляду питання в сільській раді передбачає:

1) внесення пропозиції щодо розгляду питання (ініціювання) у письмовій формі;

2) вивчення питання і підготовка проекту рішення;

3) попередній розгляд проекту рішення на засіданнях постійних комісій;

4) розгляд питання на сесії (пленарному засіданні) сільської ради з прийняттям відповідного рішення.

 1. Порядок ініціювання розгляду питань у сільській раді.

Підставою для розгляду питання у сільській раді, залежно від того, хто із суб'єктів, зазначених у пункті 1 Регламенту, є ініціатором, можуть бути:

1) розпорядження та доручення сільського голови;

2) звернення постійної комісії, депутатської групи та фракції до сільського голови з витягом із протоколу її засідання, на якому прийнято рішення про внесення питання на розгляд сільської ради;

3) письмове звернення депутата (депутатів) до сільського голови;

4) рішення виконавчого комітету сільської ради про внесення питання на розгляд сільської ради;

5) протокол проведених відповідно до вимог Статуту загальних зборів громадян, на яких прийнято рішення.

Ініціатор має чітко сформулювати питання, увійти з пропозицією про внесення питання в план роботи сільської ради чи розглянути його позапланово на черговій сесії ради, готує проект рішення і вказує хто доповідає на пленарному засіданні сільської ради. Ініціатор може звернутися до сільського голови з письмовим клопотанням, доручити підготовку проекту рішення відповідним виконавчим органам сільської ради та виступу з доповіддю на сесії.

 1. Підготовка проектів рішень.

Проект рішення готує ініціатор розгляду питання у сільській раді або за розпорядженням сільського голови чи відповідні виконавчі органи (відділи, управління) сільської ради. Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні сільської ради. Ініціатор розгляду питання в раді, якщо він не готує проект рішення, має право на співдоповідь. Сільський голова, постійні комісії сільської ради, депутат (депутати) мають право вносити альтернативні проекти рішень з питань, внесених на розгляд сільської ради. Розробники внесеного альтернативного проекту рішення мають право на співдоповідь на пленарному засіданні сільської ради.

 1. Вимоги до проекту рішення.

Проекти рішень повинні відповідати чинному законодавству України. Текст проекту рішення має містити:

1) заголовок, в якому зазначаються найменування сільської ради, порядковий номер скликання, порядковий номер сесії, дата, місце прийняття, назва питання, з якого приймається рішення;

2) преамбулу, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність рішення, точні посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, пункту, підпункту, абзацу);

3) власне рішення, виклад якого починається після слів: «Юнаківська сільська рада вирішила:»;

4) додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах самого рішення) за підписом розробника проекту. До проекту рішення додається подання розробника проекту рішення із зазначенням: хто вніс питання на розгляд сільської ради, хто підготував проект рішення; лист погодження із спеціалістом з обов’язками юриста сільської ради.

5) проекти рішень підписують їх ініціатори. У разі внесення питання на розгляд сільської ради виконавчим комітетом, проект рішення візується сільським головою.

Відповідні виконавчі органи сільської ради надають аргументовану інформацію про можливість виконання рішень у разі їх прийняття, відповідність сільському бюджету, можливі наслідки тощо.

 1. Попередній розгляд проектів рішень.

Не пізніше як за 10 днів, підготовлені і оформлені належним чином  проекти рішень у необхідній кількості подаються секретарю сільської ради. Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають заяви, звернення, висновки відповідних органів сільської ради і готують сільській раді протокол засідання у формі рекомендації.

 1. Матеріали до сесії сільської ради.

Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам в електронній або письмовій формі не пізніше як за 5 дні до початку сесії. У виняткових випадках вони можуть надаватись перед початком пленарних засідань. У проекті порядку денного має бути перелік питань, що пропонуються до розгляду, із зазначенням доповідача кожного порушеного питання.

Матеріали до кожного питання, внесеного на сесію, повинні містити:

1) проект рішення;

2) довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали;

3) висновок спеціаліста з обов’язками юриста сільської ради про відповідність проекту рішення чинному законодавству України;

4) рекомендації профільних постійних комісій сільської ради;

5) пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли.

 1. Припинення розгляду питань у сільській раді їх ініціаторами.

Ініціатор розгляду питання сільській раді, у разі якщо він сам готує проект рішення, має право відповідним письмовим зверненням до сільського голови, або головуючого на сесії, зняти з розгляду це питання і припинити процедуру його проходження в сільській раді на будь-якому етапі.

 

Розділ 4. Сесія сільської ради

 1. Сесія сільської ради - основна форма її роботи.

Сільська рада проводить роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. На відзначення важливих подій та дат, сесії сільської ради можуть проводитися у формі урочистих засідань, на яких виконується Державний Гімн України.

 1. Перша сесія сільської ради.

Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною сільською виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради (2/3 від загального складу ради). Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови, подальше головування на пленарних засіданнях першої сесії продовжує новообраний голова.

 1. Порядок скликання сесій сільської ради.

Сесія ради скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

В інших випадках сесію може бути скликано за обставинами і в спосіб, викладеними в пунктах 6,7,8, 9 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів (у виняткових випадках - не пізніш як за день) до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 1. Повноважність сесії сільської ради.

Сесія сільської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального (кількісного) складу ради, тобто 12 (дванадцять) депутатів.

 1. Реєстрація депутатів.

Реєстрація депутатів, що прибули на сесію сільської ради, та запрошених на сесію проводиться до початку пленарного засідання. Повторна реєстрація депутатів здійснюється перед кожним пленарним засіданням у разі, якщо сесія триває більше одного засідання. Результати реєстрації оголошуються головуючим на сесії на початку її роботи.

 1. Відкриття сесії сільської ради.

Сесію сільської ради відкриває сільський голова. У випадках, передбачених пунктом 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесію відкриває і веде секретар сільської ради, а за умов, викладених у пункті 9 статті 46 цього ж закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів сільської ради. При наявності кворуму (12 депутатів) головуючий оголошує сесію відкритою. Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

1) прийняття порядку денного та регламенту роботи сесії;

2) розгляд питань порядку денного;

3) оголошення депутатами в кінці пленарного засідання сільської ради текстів звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об'єднань, виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями (різне).

 1. Порядок денний сесії.

Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тільки тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в сільській раді. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від загального (кількісного) складу сільської ради.

2) у випадках, коли окремі питання вносяться на розгляд сільської ради безпосередньо на сесії, без попереднього розгляду постійними комісіями, і включаються до порядку денного, проекти рішень з цих питань при необхідності попередньо розглядаються постійними комісіями в день роботи сесії, про що сільська рада приймає відповідне рішення. У разі якщо питання не розглядалося в постійній профільній комісії, воно не може бути включено до порядку денного, якщо на його попередньому розгляді наполягає постійна профільна комісій до відання якої воно належить;

 3) внесення до порядку денного депутатських запитів. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування в обов'язковому порядку;

4) внесення та голосування доповнень і змін до порядку денного, який прийнято за основу;

5) затвердження порядку денного в цілому.

Рішення приймаються більшістю від загального (кількісного) складу сільської ради. Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає сільська рада.

Не допускаються до порядку денного питання запропоновані суб’єктами права внесення пропозицій  з руки чи з голосу,  які не увійшли попередньо до порядку денного сесії та не пройшли процедуру розгляду на постійних комісіях та погодження юриста щодо відповідності вимог чинного законодавства.

 1. Тривалість сесії сільської ради.

Сесія сільської ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного. Більшістю голосів депутатів від загального (кількісного) складу сільської ради робота сесії може бути припинена, продовжена в терміни і дні визначені радою, а також перенесена в постійні комісії.

 1. Закриття сесії сільської ради.

Після розгляду всіх питань порядку денного сесії та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням сільської ради припинити роботу сесії, сесія закривається. Головуючий оголошує сесію сільської ради закритою.

 1. Протоколи сесії сільської ради.

Пленарні засідання сільської ради записуються на електронні носії, які зберігаються протягом 1 року.

Ведення протоколу сесії сільської ради здійснює секретар сільської ради. Він же протягом 10 днів після закінчення сесії завершує остаточне оформлення протоколу. У протоколі мають бути зазначені такі дані: найменування ради, порядковий номер сесії, дата, місце, початок і закінчення проведення сесії, загальний (кількісний) склад ради, число обраних депутатів до сільської ради, число присутніх на сесії депутатів та їхні прізвища; список посадових осіб, що брали участь у роботі сесії; склад лічильної комісії чи групи; питання, що їх було внесено до порядку денного; регламент роботи сесії; стислий зміст і результати обговорення кожного питання в тій послідовності, в якій вони розглядалися на сесії, із зазначенням: прізвищ депутатів, прізвищ і службових посад не депутатів, що взяли участь в обговоренні питання, стислого змісту їхніх виступів, результатів голосування при прийнятті рішення.

До протоколу додаються рішення, що були прийняті на сесії. Оформлений державною мовою протокол підписують головуючий на сесії. Протоколи сесій сільської ради зберігаються в приміщенні сільської ради. Ксерокопії з рішень сільської ради видаються в установленому порядку згідно вимог діловодства.

 

Розділ 5. Пленарні засідання сільської ради

 1. Час і місце проведення пленарних засідань сільської ради.

Пленарні засідання сільської ради проводиться з 8.00 до 18.00 з перервами на 15 хвилин після кожних 2 годин роботи. Перерва на обід встановлюється з 13:00 до 14:00. Сільська рада може прийняти рішення і про інший час проведення пленарних засідань. Пленарні засідання проходять в актовій залі Будинку культури сільської ради, в якій встановлено Державний прапор України. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі осіб визначається сільської радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб.

 1. Ведення пленарних засідань.

Пленарні засідання сільської ради веде сільський голова або інша особа відповідно до пункту 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головуючий на пленарному засіданні:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви;

2) виносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сільської ради та сільського голови;

3) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу,

4) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

5) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

6) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

7) забезпечує дотримання цього Регламенту усіма присутніми на засіданні;

8) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

9) вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

10) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності ведення засідання доручається секретарю сільської ради. Головуючий на пленарному засіданні не повинен коментувати виступи промовців.

 1. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні сільської ради.

Головуючий на сесії і депутати мають право порушити питання про попереднє встановлення обмеженого часу на розгляд того чи іншого питання з розподілом визначеного ліміту на доповідь, співдоповідь, відповіді на запитання, обговорення, заключне слово доповідача і співдоповідача, внесення пропозицій, прийняття рішення.

Час для доповіді, співдоповіді і заключного слова встановлюється сільською радою після узгодження з доповідачем і співдоповідачем, але не може перевищувати 30 хвилин для доповіді, 15 хвилин - для співдоповіді і 5 хвилин - для заключного слова.

Кожному, хто виступає в обговоренні, надається до 5 хвилин, для повторних виступів з одного і того ж питання, а також для виступів при обговоренні окремих розділів - до 3 хвилин. Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин.

В окремих випадках головуючий за згодою більшості від чисельного складу сільської ради на пленарному засіданні депутатів може продовжити час для виступу. У кінці кожного пленарного засідання сільської ради відводиться 15 хвилин для оголошень депутатами текстів звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення; коротких (до 3 хвилин) заяв і повідомлень депутатів, депутатських запитань (різне).

 1. Порядок надання слова.

Заяви про надання слова для виступу подаються в письмовій формі головуючому на сесії. Головуючий надає слово для виступу також депутатам, які виявили бажання виступити підняттям руки. Слово для виступу не депутату сільської ради може бути надано головуючим за рішенням більшості від чисельного складу ради депутатів.

Виступи проводяться тільки з трибуни. Обговорення питання припиняється у разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості від чисельного складу сільської ради. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про число записаних до виступу та депутатів, які вже виступили, з'ясовує, хто наполягає на виступі. Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

 

 1. Відкритість і гласність проведення пленарних засідань сільської ради.

Пленарні засідання сільської ради є відкритими і гласними. На пленарних засіданнях сільської ради можуть бути присутні Народні депутати України, депутати та посадові особи апарату Сумської обласної ради та обласної державної адміністрації, керівники та посадові особи виконавчих органів сільської ради, запрошені керівники підприємств, організацій та установ міста та області, представники засобів масової інформації, територіальної громади міста, політичних партій, громадських організацій, громадяни.

Особи, присутні на пленарних засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку за розпорядженням головуючого їх може бути випроваджено із зали, де відбувається засідання.

Забороняється у залі засідань сесії сільської ради користуватися засобами мобільного зв'язку, а також вносити сторонні предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю депутатам та запрошеним. У разі необхідності сільська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання більшістю від чисельної кількості присутніх депутатів сільської  ради.

 1. Дисципліна та етика пленарних засідань.

На засіданні сільської ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні й лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

Під час засідання депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням тощо). Депутат сільської ради може поставити доповідачеві не більше двох запитань, а запрошені - за згодою сільської ради.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів від присутніх на сесії сільської ради може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

 

 1. Зловживання правами депутата сільської ради під час пленарних засідань.

Під час пленарних засідань депутат сільської ради не повинен зловживати правами, наданими йому статтею 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Зловживанням своїми правами вважаються такі дії депутата, які:

1) обмежують такі ж права інших депутатів;

2) порушують норми чинного Регламенту;

3) заважають розгляду питань порядку денного по суті;

4) навмисне затягують процес обговорення питань;

5) вводять в оману присутніх наведенням неперевірених фактів, недостовірної інформації, посиланням на неіснуючі нормативно-правові акти;

6) публічно ставлять під сумнів професійну підготовку та моральні якості присутніх в залі;

7) перешкоджають прийняттю рішень;

8) ображають національну, професійну гідність присутніх у залі, їх політичні, релігійні та інші погляди;

9) створюють у сесійній залі напружену, недоброзичливу обстановку, яка не сприяє плідній роботі сільської ради та прийняттю виважених рішень;

10) принижують високе звання депутата сільської ради. У разі зазначених вище зловживань депутата може бути позбавлено права виступів на даному пленарному засіданні.

 

Розділ 6. Прийняття рішень

 1. Місце і процедура прийняття рішень сільської радою.

Рішення сільської ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування. Рішення сільської ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні. Сільська рада приймає рішення з дотриманням такого порядку:

 • прийняття проекту рішення за основу,
 • виступи з мотивів голосування,
 • голосування пропозицій і поправок,
 • прийняття рішення в цілому.

За рішенням сільської ради, прийнятим більшістю від загального (кількісною) складу ради, після прийняття проекту рішення за основу може бути створено погоджувальну комісію чи доручено одній із постійних комісій ради опрацювати пропозиції (поправки), що надійшли.

У такому разі голосування пропозицій комісії і внесених депутатами пропозицій (поправок), а також прийняття рішення в цілому може бути перенесено сільською радою на інший час цього пленарного засідання або наступне пленарне засідання поточної сесії чи наступну сесію.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених законодавством, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Відкрите поіменне голосування проводиться на пленарному засіданні ради шляхом підняття та тримання руки до моменту врахування голосу кожного депутата ради секретарем сільської ради.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 1. Право ухвального голосу.

Право ухвального голосу мають депутати сільської ради і сільський голова. Кожен депутат сільської ради має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається. При встановленні результатів голосування до загального (кількісного) складу ради додається сільський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні, і враховується його голос.

 1. Підрахунок голосів.

При проведенні голосування підрахунок голосів на сесії ради здійснюється секретарем сесії, а при таємному голосуванні – лічильній комісії з трьох депутатів, персональний склад якої визначається сесією.

 1. Таємне голосування.

Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, якщо цю пропозицію підтримала більшість від присутніх на сесії депутатів сільської ради. Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану на початку сесії або обрану спеціально для проведення таємного голосування. Лічильна комісія визначає час, місце і порядок організації голосування, доводить їх до відома всіх депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія:

1) одержує від секретаря сільської ради список всіх депутатів;

2) визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням сільською радою), організує їх виготовлення;

3) перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування:

4) опечатує скриньки для таємного голосування. Лічильна комісія забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування. Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів (нанесення різними способами різних позначок на бланках бюлетенів, винесення і передавання бюлетенів іншим особам тощо).

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують її члени. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або уповноважений нею член доповідає на пленарному засіданні, відповідає на запитання депутатів.

Сільська рада затверджує протокол лічильної комісії більшістю голосів присутніх на сесії депутатів, після чого головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте за результатами таємного голосування рішення. При виявленні порушень, допущених під час голосування, за рішенням більшості депутатів, присутніх на сесії, проводиться повторне голосування. Якщо в таємному голосуванні взяло участь менше половини загальної кількості депутатів, то таке голосування вважається недійсним.

 1. Прийняття рішень з питань порядку денного.

Рішення з питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу сільської ради. Двома третинами голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради приймаються рішення:

а) про дострокове припинення повноважень сільського голови;

б) про підтвердження рішення сільської ради, зупиненого сільським головою;

в) рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради;

г) інші рішення, якщо цього вимагають закони України.

 1. Прийняття рішень з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань, продовження часу для виступу тощо) приймаються більшістю від присутніх у сесійній залі депутатів.

 1. Пропозиції до проектів рішень.

Пропозиції до проектів рішень подаються через секретаря сесії головуючому в письмовій формі, редакційні правки - усно або письмово і ставляться на голосування. Доповідачі (співдоповідачі) мають право на короткий коментар пропозицій до проектів рішень з питань, що були предметом їхньої доповіді (співдоповіді).

Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу ради. Проекти рішень, при розгляді яких сільською радою були внесені поправки і доповнення, доопрацьовуються їх розробниками і урахуванням проголосованих і прийнятих поправок та доповнень і надаються у вигляді віддрукованих належним чином рішень секретарю сільської ради.

 1. Підписання рішень сільської ради.

Прийняті сільською радою рішення підписуються сільським головою, у разі його відсутності - секретарем сільської ради, а у випадку, передбаченому частиною дев’ятою та одинадцятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - депутатом сільської ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

У разі відмови сільського голови підписати рішення протягом 5 днів після його прийняття (якщо ним не започатковано процедуру зупинення рішення), а також після підтвердження сільською радою свого рішення, зупиненого сільським головою, рішення підписує секретар сільської ради.

У разі відсутності секретаря сільської ради або якщо він відмовляється підписати рішення, рішення підписує за дорученням сільської ради один із депутатів, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття цього рішення. Якщо депутат, який за дорученням сільської ради головував на пленарному засіданні ради, не може або відмовляється підписати рішення, його за дорученням сільської ради підписує інший депутат, що був присутнім на пленарному засіданні ради під час прийняття даного рішення.

 1. Набрання чинності рішеннями сільської ради.

Рішення сільської ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо не встановлено іншого строку) і вводяться в дію з дня їх підписання суб'єктами, визначеними Регламентом. Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на офіційному веб-сайті сільської ради, або у інший спосіб, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

 1. Зупинення рішення сільської ради сільським головою.

Рішення сільської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено ним на повторний розгляд сільської ради з обґрунтуванням зауважень.

Зупинення рішення сільської ради сільським головою здійснюється розпорядженням сільського голови про зупинення відповідного рішення. У цьому розпорядженні повинні бути зазначені обґрунтовані зауваження на підставі яких зупинено рішення, визначено дату, час і місце скликання сесії сільської ради, на якій буде внесено на повторний розгляд зупинене рішення та обґрунтовані зауваження, на підставі яких його зупинено.

Сільська рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення 2/3 голосів депутатів від загального (кількісного) складу ради, сільський голова зобов'язаний його підписати, і воно набирає чинності.

 1. Оприлюднення рішень сільської ради.

Рішення сільської ради тиражуються в необхідній кількості примірників та надсилаються секретарем сільської ради (не пізніше п'ятиденного терміну з дня підписання) посадовим особам для організації їх виконання.

6.12 Конфлікт інтересів.

6.12.1 Сільський голова, секретар, депутат сільської ради, публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

6.12.2 Суб’єктами конфлікту інтересів між особами зазначеними у п.6.12.1 є члени сім’ї суб’єкта, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

Розділ 7. Депутати сільської ради

 1. Правові засади діяльності депутата сільської ради в раді.

Порядок діяльності депутата сільської ради в раді визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», цим Регламентом, іншими законодавчими актами України.

 1. Виникнення та строк повноважень депутата сільської ради.

Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною сільською виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії сільської ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 1. Обов'язки та права депутата сільської ради у раді та її органах.

Депутат сільської ради має обов'язки і права, визначені статтями 18 і 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 1. Участь депутата в сесіях сільської ради та засіданнях її органів.

Депутат сільської ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано.

У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це сільського голову або секретарю сільської ради. Депутат сільської ради, крім секретаря ради, входить до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат сільської ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії.

Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами сільської ради на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не встановлено радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також при необхідності сільську раду.

На пленарних засіданнях сільська рада періодично інформує депутатів про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

 1. Позасесійні форми роботи депутата сільської ради в раді та її органах.

У періодах між сесіями депутат сільської ради бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано; виконує доручення сільської ради, її органів та сільського голови, може брати участь у загальних зборах депутатів.

Депутат сільської ради має право взяти участь у роботі постійної комісії, тимчасової контрольної комісії ради, до складу яких він не входить.

 1. Загальні збори депутатів сільської ради.

Сільський голова має право скликати загальні збори депутатів для:

а) попереднього ознайомлення їх з питаннями та матеріалами, що вносяться на чергову сесію сільської ради;

б) ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, прийнятими місцевими виконавчими органами нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади;

в) обговорення питань організації діяльності сільської ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями, тощо.

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії сільської ради, можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів. Участь депутатів сільської ради в загальних зборах не є обов'язковою. Загальні збори депутатів жодних рішень не приймають.

 1. Депутатське звернення.

Депутатське звернення - це викладена у письмовій формі вимога депутата  ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до сільського голови, до посадових осіб сільської ради та її виконавчих органів а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території сільської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.

Порядок розгляду депутатських звернень та надання відповідей на них визначається статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

 1. Депутатський запит.

Депутатський запит - це вимога депутата сільської ради до посадових осіб сільської ради та її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території сільської ради з питань, які віднесені до відання ради. Депутатський запит може бути внесено депутатом сільської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій формі.

На поточній сесії сільської ради один депутат може внести не більше двох запитів. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії сільської ради.

Рішення про підтримку сільською радою депутатського запиту приймається після обговорення на пленарному засіданні, якщо таке є необхідним, більшістю депутатів від загального (кількісного) складу ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановленою радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього сільській раді і депутатові.

Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раду та депутата, який вніс запит і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня отримання запиту. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

Депутат сільської ради має право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає депутат і не менше 1/3 присутніх на засіданні депутатів ради.

Посадові особи, до яких звернуто запит своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит сільська рада приймає відповідне рішення.

 1. Депутатське запитання.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом сільської ради інформацій або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дана депутатові в індивідуальному порядку або оголошено на сесії сільської ради, якщо цього вимагає депутат. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюються і рішення по ньому не приймається.

 1. Забезпечення умов для здійснення депутатських повноважень у сільській раді та її органах.

Сільська рада та її органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами сільської ради своїх повноважень відповідно до статті 35 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад». Фінансове, матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності сільської ради здійснює апарат виконавчого комітету ради. Для забезпечення діяльності депутатів сільської ради створюють необхідні умови секретар сільської ради.

7.11 Депутатські фракції та групи:

 1. Депутати Юнаківської  сільської ради на  основі  єдності поглядів   або  партійного   членства можуть об’єднуватися  у депутатські фракції та групи.  До складу депутатських  фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.
 2. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.
 3. Депутатські групи (фракції) формуються не менше як 2-ма депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди.
 4. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.
 5. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.
 6. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом.

7.12 Порядок утворення, реорганізації, змін і припинення діяльності депутатських фракцій та груп:

 1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради.
 2. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.
 3. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання голів та осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється заявою , яку підписують депутати – засновники групи чи фракції. Заява  передається секретарю ради.
 4. Секретар Ради (а у разі його відсутності – уповноважена Юнаківським  сільським головою особа) оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція важаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні Ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається.
 5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.
 6. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.
 7. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово Юнаківського  сільського голову. Це повідомлення підписує депутат Ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.
 8. Рішення про припинення депутатської фракції та групи оформляється заявою , яку підписують депутати – члени групи чи фракції. Заява  передається секретарю ради. Секретар Ради (а у разі його відсутності – уповноважена Юнаківським  сільським головою особа) оголошує про припинення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні.

7.13 Права депутатських фракцій та груп, забезпечення їх роботи:

 1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада.
 2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради.
 3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.
 4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Юнаківської сільської об’єднаної територіальної громади та Ради.
 5. Юнаківський  сільський голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.
 6. За зверненням голови або уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

7.14 Помічник-консультант депутата сільської ради:

1) Відповідно  до  частини 1 статті 291 Закону  України  «Про  статус депутатів місцевих рад», депутат Юнаківської сільської ради може мати до п’яти   помічників-консультантів на громадських засадах.

2) Правовий статус і умови діяльності помічників-консультантів визначаються Законом України «Про статус  депутатів місцевих  рад», іншими законами та Положенням про помічників-консультантів депутата Юнаківської сільської ради.

 

 

Розділ 8. Посадові особи та органи сільської ради.

 1. Сільський голова, його повноваження в сільській раді.

Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області. Сільський голова забезпечує здійснення в межах наданих чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади на території сільської ради, додержання Конституції та Законів України, виконання Актів Президента України та органів виконавчої влади вищого рівня.

Сільський голова здійснює свої повноваження згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При здійсненні наданих повноважень сільський голова є відповідальним перед сільською радою.

При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед сільською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський голова щорічно звітує сільській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами сільської ради. На вимогу не менше половини депутатів ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь- який визначений ними термін.

 1. Діяльність сільської ради у разі дострокового припиненні повноважень сільського голови.

У разі дострокового припинення повноважень сільського голови діяльність сільської ради не зупиняється. Повноваження сільського голови на період до обрання нового сільського голови виконує секретар сільської ради відповідно до пункту 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради, а також випадку його звернення з особистою заявою до сільської ради про складання ним повноважень секретаря, сільська рада обирає нового секретаря сільської ради, який здійснює повноваження секретаря, пропозицію щодо кандидатури секретаря сільської ради вносить сільський голова.

8.3    Секретар сільської ради. Його повноваження.

Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови, сільською радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Свої повноваження секретар сільської ради здійснює згідно статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Секретар сільської ради:

1) організовує підготовку сесій сільської ради; питань, що виносяться на розгляд ради;

2) забезпечує своєчасне доведення рішень сільської ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

3) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

4) сприяє депутатам сільської ради у здійсненні їх повноважень.

8.4. Дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради.

Повноваження секретаря сільської ради вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до сільської ради про складання ним повноважень секретаря;

 2) дострокового припинення повноважень депутата сільської ради згідно з пунктами 1 та 2 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

3) прийняття сільською радою рішення про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради.

4) з інших підстав передбачених законами України.

  1. Діяльність секретаря сільської ради в період відсутності сільського голови.

На період відсутності сільського голови (хвороба, відрядження тощо) секретар сільської ради виконує його повноваження.

  1. Постійні комісії сільської ради.

Постійні комісії сільської ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються сільською радою у складі голови, секретаря і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються самою комісією. Депутати сільської ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними сільській раді та відповідальними перед нею.

 1. Організація роботи постійних комісій сільської ради.

Організація роботи постійних комісій сільської ради здійснюється відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про постійні комісії сільської ради.

 1. Тимчасові контрольні комісії сільської ради.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Виконавчі органи сільської ради.

8.9.1. Виконавчими органами сільської ради є виконавчий комітет сільської ради, та інші створювані сільською радою виконавчі органи.

Виконавчі органи сільської ради є підконтрольними і підзвітними раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Виконавчі органи сільської ради здійснюють власні і делеговані повноваження, визначені в статтях 27-40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчі органи сільської ради організовують свою роботу відповідно до статей 51, 53 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». До складу виконавчого комітету сільської ради не можуть входити депутати сільської ради, крім секретаря сільської ради.

 Секретар сільської ради входить до складу виконавчого комітету ради за посадою.

8.9.2. Виключна компетенція сільської ради щодо її виконавчих органів. Сільська рада на своїх пленарних засіданнях:

1) утворює виконавчий комітет сільської ради, визначає його чисельність, за поданням сільського голови затверджує персональний склад, вносить зміни до складу виконавчого комітету сільської ради та розпускає його;

2) заслуховує звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів сільської ради;

3) заслуховує звіти керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

4) скасовує акти виконавчих органів сільської ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням сільської ради, прийнятим у межах її повноважень.

Сільська рада вирішує на своїх пленарних засіданнях й інші питання, які передбачені статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», затвердження членів виконавчого комітету сільської ради проводиться сільською радою відкритим або таємним голосуванням, якщо за таке проголосувало більшість від присутніх депутатів сільської ради. Кандидатури для затвердження на ці посади вносяться на розгляд сільської ради сільським головою, які попередньо обговорюються у постійних комісіях.

Обговорення кандидатур можуть не обговорюватися у постійних комісіях, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів сільської ради.

Якщо запропонована кандидатура не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, то сільський голова представляє раді іншу кандидатуру, щодо якої також проводиться нове обговорення та голосування.

 

Розділ 9. Прикінцеві положення

 1. Одноразові відхилення від норм Регламенту.

Одноразові відхилення від закріплених Регламентом норм можливі тільки при розгляді процедурних та організаційних питань роботи сільської ради. Рішення про одноразове відхилення від норм Регламенту приймається більшістю депутатів від загального (кількісного) склад) ради.

 1. Контроль за дотриманням норм Регламенту.

Контроль за дотриманням норм Регламенту покладається на постійну комісію сільської ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 1. Правові наслідки порушень Регламенту.

Порушення Регламенту можуть бути підставою:

а) для зупинення рішення сільської ради сільським головою у п'ятиденний строк після його прийняття;

б) для визнання в судовому порядку рішення сільської ради, прийнятого з такими порушеннями недійсним.

 1. Відповідальність за порушення Регламенту.

У разі порушення депутатом сільської ради норм Регламенту на пленарних засіданнях ради, до нього можуть бути вжиті заходи, згідно вимог чинного законодавства.

Неодноразові порушення Регламенту секретарем сільської ради та головами постійних комісій можуть бути підставою для внесення на розгляд сільської ради питання про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради, переобрання голів постійних комісій.

 1. Внесення змін і доповнень до Регламенту.

Питання про зміни і доповнення до Регламенту розглядаються сільською радою за процедурою згідно Регламенту.

 

 

Депутат ради                                                             Ренат НІЗАМІЄВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь